Статут ГО

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Українська літературна творчість» (далі - Організація) є добровільним об'єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

1.2. Найменування Організації:

повне –  Громадська Організація «Українська літературна творчість»;

скорочене –  ГО «Українська літературна творчість».

1.3. Назва Організації іноземною мовою:

повна – «Ukrainian Literary Arts»;

скорочена – «Ukrainian Literary Arts».

1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах її статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.5. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, прозорості, відкритості та публічності.

1.6. Місцезнаходження організації: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе,  вулиця Квітнева, будинок 15.

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1.Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою.

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

2.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.4.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).

2.4.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

2.4.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу.

2.4.6. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя.

2.4.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно приймати рішення про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

2.4.9. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.

2.4.10. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.11. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.12. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

2.4.13. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.4.14. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

2.4.15. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

2.4.16. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів.

2.4.17. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

 

3. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Головною метою Організації є:

3.1.1.   реалізація та захист прав авторів літературних творів;

3.1.2.   підвищення рівня української художньої літератури;

3.1.3.   популяризація книг та читання літератури;

3.1.4.   сприяння розвитку української літератури;

3.1.5.   популяризація професії письменника, літературознавця серед української молоді;

3.1.6.   сприяння розвитку видавничої справи та видавничої діяльності;

3.1.7.   забезпечення доступності широкого вибору літератури для читачів будь-якого віку та інтересів;

3.1.8.   заохочення та спонукання авторів до поширення своїх творів серед читацької аудиторії;

3.1.9. сприяння перекладу творів авторів для видання їх в Україні та за кордоном;

3.1.10. просування літератури як невід'ємної складової української культури.

3.2. Реалізації мети, зазначеної у пункті 3.1 Статуту, здійснюється за такими напрямками діяльності Організації:

3.2.1. Організація лекцій, навчальних заходів та майстер-класів з відомими письменниками, поетами, перекладачами, літературознавцями та іншими діячами у сфері літератури для авторів та читачів;

3.2.2. Створення мотивуючих проектів для школярів та студентів для написання та видання ними своїх творів, а саме: майстер-класи та курси з теорії, історії літератури та побудови власного твору, забезпечення книгами шкіл, вузів та бібліотек, публічні читання творів школярів та студентів у книжкових магазинах та кафе, щорічні публікації вибраних написаних творів, візити місцевих та іноземних авторів до шкіл, вузів, бібліотек, безкоштовні або пільгові квитки на книжкові ярмарки, форуми, літературні вечори та презентації;

3.2.3. Заснування літературних премій та винагород за особливі досягнення у певних літературних жанрах для авторів, видавництв, перекладачів;

3.2.4. Заснування нагород за сприяння розвитку літературної творчості та видавничої діяльності;

3.2.5. Організування, просування і/або проведення різних подій, таких як літературні семінари, читання, виставки та інші заходи;

3.2.6. Побудова комунікацій у літературному середовищі шляхом організації презентацій книг авторів, майстер-класів, книжкових ярмарків, фестивалів, літературних вечорів тощо;

3.2.7. Створення та підтримка електронних ресурсів та засобів масової інформації для популяризації української літератури;

3.2.8. Розробка та підтримка власного сайту Організації;

3.2.9. Заснування бібліотек, навчальних і освітніх центрів, закладів для популяризації читання серед широкого кола читачів та стимулювання професійної літературної діяльності;

3.2.10. Надання консультацій авторам літературних творів щодо укладання авторських договорів між автором та видавництвом, між автором та перекладачем та інших договорів, розробка цих договорів;

3.2.11. Захист прав та інтересів авторів літературних творів;

3.2.12. Надання пропозицій для внесення змін у нормативно-правові акти щодо авторських прав на літературні твори та захисту прав авторів;

3.2.13. Укладання договорів між авторами та Організацією щодо видання книг авторів українськими та іноземними видавництвами;

3.2.14. Організація збору коштів для авторів за допомогою інтернет - ресурсів, засобів масової інформації, соціальних мереж та інших засобів і заходів для можливості фінансування видання їхніх літературних творів, а також для реалізації проектів відповідно до статутної діяльності Організації;

3.2.15. Участь у фінансуванні видання та фінансуванні перекладу літературних творів українських авторів;

3.2.16. Видання та розповсюдження книг, аудіокниг, видавничої продукції, укладання договорів між Організацією та видавництвами щодо видання книг авторів;

3.2.17. Публікація, видання та поширення методичних матеріалів, результатів досліджень, аналітичних матеріалів щодо ситуації на книжковому ринку та щодо питань статутної діяльності Організації;

3.2.18. Надання послуг перекладу, укладання договорів між Організацією та перекладачами щодо перекладу літературних творів авторів для видання їх в Україні та за кордоном;

3.2.19. Здійснення статистичних досліджень, опитувань з питань літературної діяльності з метою виявлення громадської думки, дослідження кон’юнктури ринку, вивчення рівня популярності української літератури та літературної діяльності, а також проведення статистичного аналізу результатів;

3.2.20. Надання рекламних послуг, зокрема, але не виключно: надання маркетингових консультацій, просування книг та аудіокниг авторів, просування бренду авторів літературних творів;

3.2.21. Проведення та організація інших проектів і заходів для досягнення мети статутної діяльності Організації.

3.3. Головними видами економічної діяльності Організації є:

3.3.1. діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.;

3.3.2. видання книг;

3.3.3. рекламні агентства;

3.3.4. надання послуг перекладу;

3.3.5. видання звукозаписів;

3.3.6. діяльність у сфері права;

3.3.7. дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

3.3.8. організування конгресів і торговельних виставок.

 

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають  Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.

4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.4. До прав члена Організації належить:

- брати участь у статутній діяльності Організації;

- вносити на розгляд органів управління будь-які питання, пов’язані з діяльності Організація, та вживати заходів до їх вирішення;

- вільно висловлюватись свої погляди і обговорювати будь-які питання діяльності Організації як до, так і після ухвалення рішень органів управління Організації;

- брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

- звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

- оскаржувати рішення, дії, бездіяльність органів управлінняОрганізації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Голови Організації та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;

- оскаржувати рішення Загальних зборів у суді;

- одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

- звертатися до органів Організації з метою захисту своїх прав та законних інтересів;

- вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

4.5. Дійсний член Організації – це член Організації, який відповідає усім вимогам щодо членства в Організації відповідно до Статуту.

4.6.1. Дійсний член має право:

- брати участь в проведенні Загальних зборів та голосувати на них..;

- брати участь особисто або направляти уповноважених осіб для участі в заходах, які проводить Організація, своєчасно отримувати інформацію про план роботи Організації;

- вносити пропозиції стосовно кандидатів для обрання в органи управління Організації;

- обирати й бути обраними в органи управління Організації та отримувати інформацію про їх роботу;

- вносити пропозиції про поліпшення діяльності Організації, усунення недоліків у організації її роботи;

- вийти з членів Організації шляхом подання письмової заяви.

4.6.2. Дійсний член Організації зобов’язаний:

- дотримуватись норм Статуту та інших актів, що регламентують діяльність Організації;

- сприяти здійсненню завдань Організації;

- брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією;

- своєчасно сплачувати членські внески;

- не розголошувати конфіденційну інформацію Організації та/або її членів.

4.7. Асоційований член – це член Організації, який підтримує та дотримується вимог Статуту та інших положень Організації.

4.7.1. Асоційований член не має права брати участь у проведенні Загальних зборів членів Організації, голосувати на наних,обирати чи бути обраним до органів управління Організації.

4.7.2. Асоційований член має право:

- брати участь в засіданнях та інших заходах Організації;

- на добровільних засадах вільно набувати та припиняти асоційоване членство в Організації;

- брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією, за виключенням випадків, визначених Загальними зборами учасників Організації;

- брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, секцій, відділень, інших неуправлінських органів, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

- надавати відповідним органам Організації пропозиції щодо діяльності Організації;

- звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів, що безпосередньо пов’язані з діяльністю Організації;

- вийти з членів Організації шляхом подання письмової заяви.

4.8. Члени Організації також можуть мати інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом.

4.9. Прийом до Організації в якості дійсного члена здійснюється на підставі письмової заяви про вступ до Організації, поданої на ім’я Голови Організації.

4.10. Рішення про прийом в дійсні члени Організації або про відмову у прийомі ухвалюється Загальними зборами Організації шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Організації, присутніх на Загальних зборах.

4.11. Прийом до організації в якості асоційованого члена здійснюється на підставі заяви про вступ до Організації, поданої на ім’я Голови Організації.

4.12. Рішення про прийом асоційованого члена або про відмову у прийомі приймає Голова Організації.

4.13. Дійсне членство в Організації припиняється у випадках:

- виходу із Організації за власним бажанням;

- виключення із Організації, за рішенням Голови Організації, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;

смерті члена Організації.

4.14. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою учасника Організації на ім‘я Голови Організації. Членство в громадській організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

4.15. Підставою для виключення з членства можуть бути:

- неодноразові порушення вимог Статуту;

- неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців;

- несплати членських внесків протягом останнього року.

4.16. Питання про виключення дійсного члена з Організації вирішується Головою Організації або Загальними Зборами членів Організації.

4.17. Асоційоване членство в Організації припиняється у випадках:

- виходу із Організації за власним бажанням;

- виключення із Організації, за рішенням Голови Організації, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту.

4.18. Питання про виключення асоційованого члена з Організації вирішується Головою Організації або Загальними Зборами членів Організації.

4.19. Дійсний член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.

5.2. Органами управління Організацією є: Загальні збори членів Організації, Голова Організації.

Засідання Загальних зборів може проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет - зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн - конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Голова Організації та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів).

Будь-яке засідання органів управління оформлюється протоколом. Про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет - зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.3. Загальні збори членів Організації  (далі – Загальні збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності.

5.3.1. У Загальних зборах беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутня більшість членів Організації.

5.3.2. Чергові Загальні збори скликаються Головою Організації щорічно. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Головою Організації, а також членами Організації.

5.3.3. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Голови Організації із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення засідання Загальних зборів.

5.3.4. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Головою Організації скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.

5.3.5.  До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

5.3.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.3.5.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про Організацію.

5.3.5.3. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Організації.

5.3.5.4.  Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

5.3.5.5.  Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3.5.6.  Обрання та відкликання Голови Організації.

5.3.5.7. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.3.6. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.3.5.2, п.5.3.5.4 рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

5.3.7. Головує на засіданнях Загальних зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами ГоловоюЗагальних зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається Загальними зборами, підписуються Головою і Секретарем Загальних зборів.

5.3.8. Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

5.4. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.4.1. Голова Організації обирається та звільняється Загальними зборами раз на два роки, є підзвітним Загальним зборам і вправі вносити на розгляд Загальних зборів пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.4.2. Голова Організації:

5.4.2.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.4.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.

5.4.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.4.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

5.4.2.5. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.4.2.6. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії, крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організаціїта Загальних зборів Членів Організації.

5.4.2.7. Звітує про свою роботу перед Загальними зборами Організації на чергових Загальних Зборах.

5.4.3. Рішення Голови Організації оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.

5.4.4. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

5.4.5. Голова Організації може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів у випадках:

- за власним бажанням на підставі поданої письмової заяви;

- при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;

- якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.

 

6. НАГЛЯДОВА РАДА

6.1. Наглядова рада є консультативним та контролюючим органом Організації і здійснює ревізію її фінансово-господарської діяльності у випадку наявності більше десяти членів Організації.

6.2.  Наглядова рада є підзвітною лише Загальним Зборам Організації.

6.3. Персональний склад Наглядової ради затверджується Загальними Зборами.

6.4. Наглядова рада обирається з числа членів Організації в складі Голови ради та двох членів ради строком на два роки. Голову Наглядової ради пропонують для затвердження Загальними зборами Організації члени Наглядової ради.

6.5.  До повноважень Наглядової ради належать:

- внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;

- складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Організації;

- проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Організації;

- надання звітів перевірок та ревізій Загальним Зборам для прийняття відповідних рішень;

- ініціювання скликання позачергових Загальних зборів;

- затвердження річного плану діяльності Наглядової ради.

6.6.  Очолює Наглядову раду Голова, який:

- керує роботою Наглядової ради;

- скликає Наглядову раду на чергові та позачергові засідання;

- підписує документацію, підготовлену за результатами роботи Наглядової ради.

6.7. Наглядова рада є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

 

7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності КЕРІВНИХ ОРГАНІВ  ОРГАНІЗАЦІЇ  та розгляду скарг

7.1. Члени Організації мають право письмово подавати будь-які пропозиції, заяви, заперечення, котрі стосуються діяльності Організації, Голові Організації.

7.2. Голова Організації зобов'язаний розглянути пропозиції, заяви, заперечення членів Організації не пізніше, ніж у місячний строк після їх отримання і дати на них обґрунтовану письмову відповідь.

7.3. Члени Організації мають право оскаржувати рішення, дії та бездіяльність Голови Організації, Наглядової Ради Організації до Загальних Зборів членів Організації.

7.4. Рішення Загальних Зборів Організації можуть бути оскаржені будь-яким членом Організації усуді в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

 8. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних Зборів членів Організації.

8.2. Загальні Збори членів Організації визначають:

- найменування відокремленого підрозділу Організації;

- місцезнаходження відокремленого підрозділу Організації;

- напрями діяльності та основні завдання відокремленого підрозділу Організації.

8.3. Загальні Збори членів Організації своїм рішенням призначають керівника відокремленого підрозділу Організації.

8.4. Керівник відокремленого підрозділу Організації:

- координує діяльність відповідного відокремленого підрозділу у відповідності із напрямами та основними завданнями діяльності відокремленого підрозділу, визначеними рішенням Загальних Зборів членів Організації;

- представляє відокремлений підрозділ у відносинах з органами державної влади, установами, організаціями, тощо;

- здійснює розпорядчо-виконавчі функції та розглядає всі інші питання, котрі стосуються діяльності відокремленого підрозділу;

- щорічно звітувати перед Загальними Зборами членів Організації про діяльність відокремленого підрозділу Організації;

- здійснювати інші повноваження, визначені рішенням Загальних Зборів членів Організації.

8.5. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

8.6. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

8.7. Рішення про закриття відокремленого підрозділу Організації приймається Загальними Зборами членів Організації. Закриття відокремленого підрозділу Організації відбувається в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

9. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

9.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

9.3. Майно Організації складається

з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Організації; пасивних доходів; дотаційабо субсидійз державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Організації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення;благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; коштів або майна, набутогов результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Організації відповідно до цього Статуту та законодавства; майна, придбаногоза рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

9.4. Доходи (прибутки) або майноОрганізації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

9.5. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

9.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями її членів. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

9.7. Організація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованою в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Організація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.

9.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Організацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації затверджуються рішенням Загальних Зборів членів Організації, котре приймається більшістю, не менш як у ¾, голосів членів Загальних Зборів членів Організації, присутніх на Загальних Зборах членів Організації.

10.2. Організація повідомляє про зміни до Статуту в порядку, визначеному чинним законодавством. Зміни та доповнення до Статуту набувають чинності відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством.

10.3. Статут Організації викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або Головою та Секретарем Загальних Зборів (у разі прийняття такого рішення Загальними Зборами).

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Діяльність Організації може бути припинена:

- за рішенням Загальних Зборів членів Організації, шляхом саморозпуску або реорганізації;

- за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

11.2. Рішення Загальних Зборів членів Організації про припинення діяльності Організації шляхом ліквідації (саморозпуску) або реорганізації приймається більшістю, не менш як ¾, голосів членів Організації, присутніх на Загальних Зборах членів Організації.

11.3. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Організації передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.4. Якщо рішення про припинення діяльності Організації прийняте Загальними Зборами членів Організації, всі питання про використання майна та коштів Організації вирішуються Загальними Зборами членів Організації.

11.5. У разі припинення Організації майно та кошти Організації не можуть бути розподілені між її членами.

11.6. Якщо рішення про припинення Організації прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з її припиненням, вирішуються в межах чинного законодавства відповідно до рішення суду.

11.6. При реорганізації Організації відбувається перехід прав та обов'язків, що належать Організації, до її правонаступників. Усі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з реорганізацією Організації, вирішуються Загальними Зборами членів Організації.

 

 

Підписи:

 

Тітова Анна Ігорівна

Тітова Лариса Валентинівна